Taihechina

  • Industry Park of Shangkeng, Haiyou Town, Sanmen County, Taizhou City, Zhejiang Province, China